Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta

Arkivtenesta i Austevoll kommune er organisert med eit felles postmottak og sentralarkiv for alle einingar i kommunen. 

Dei fleste arkiva i Austevoll kommune er i dag heilelektronisk, det er i dag kun elevarkivet som også er dels papirbasert. 

Sakarkiv med personalarkiv vart heilelektronisk frå 15.12.2014 
Flyktningtenesta vart heilelektronisk 01.09.2018
Barneverntenesta vart heilelektronisk frå 23.10.2018
PPT-tenesta vart heilelektronisk frå 14.02.2018
Eigedomsarkivet vart heileltronisk frå 01.01.2020
NAV sitt kommunale arkiv vart heilelektronisk 17.04.2020
Helsestasjonen sitt arkiv vart heilelektronisk 01.05.2020
Helseservicekontoret og psykisk helse vart heilelektronisk 04.06.2020
Barnehagearkivet vart oppretta 22.05.2020 og gjekk rett til å vere heilelektronisk

Arkivskaparar i Austevoll kommune:

 • Sakarkiv for heile kommunen

  • Eigedomsarkiv (EIG)
  • Sakarkiv (SAK)
  • Elevarkiv (ELEV)
  • Personalarkiv (PERS)
  • Barnehagearkiv (BARN)
  • Pleie- og omsorg
  • Os kontrollutval OSKVA
 • Arkiv på avdeling

  • Barnevern
  • PPT
  • Psykisk helse
  • Helsestasjon/jordmor
  • Legekontor
  • Sosialtenesta
  • NAV 

Alle arkivskaparar skal vedlikehalda arkiva i samsvar med reglar i arkivplanen.

Laster...