Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling - arkivpersonale sakshandsamar og leiar

Sentralarkiv/servicekontor har ansvar for å:

 • motta, opne, sortere, stemple, journalføre og skanne all inngåande post
 • opprette nye arkivsaker i samband med journalføring
 • kvalitetsikre at sakshandsamar si registrering er korrekt
 • kontrollere forfallslister og sende restanselister 4 gonger i året
 • kvalitetsikre arkiv og journaldatabasen gjennom kontroll av alle registreringer, samt fysisk arkiv
 • betjene utlån frå arkiv/depot
 • arkivering
 • journalføre eigenproduserte dokument
 • frankere utgåande post

Sakshandsamer har ansvar for å;

 • Levere eller overføre personleg adressert post , anten det er papirdokument, telefaks, eller e-post , til sentralarkiv for journalføring
 • Ha oversikt over kva saker som er til handsaming ved hjelp av saksbehandlingssystem/fagsystem
 • Kontrollere at riktig offentleghetsvurdering er gjort
 • All dokumentproduksjon i eit fagsystem (WebSak, Familia, Profil, Visma velferd, Visma enterprise, Visma PPI o.l.)
 • Avskrive inngående og interne dokument som er handsama
 • Levere fysiske originalar til sentralarkivet av alle avtalar, dokument til elevarkiv og personalarkiv i WebSak. I tillegg til og frå Profil og Familia.
 • Utgåande brev skal leggjast i konvolutt og leverast til sentralarkiv for frankering. Sjå rutiner for sakshandsamar og leiar.
 • Avslutte arkivsaker etter kvart som dei er ferdighandsama

Leiar har ansvar for å;

 • gjennomgå og fordele post til rett sakshandsamar.
 • gjennomføre offentleghetsvurdering.
 • sjå til at restanselister vert følgd opp.
 • bidra til at krava til dokumentasjon av handsaming vert ivareteken.

Det viste elementet har ingen underelementer.

For meir informasjon sjå Rutinar - Daglege rutinar - Postrutinar sentralarkiv - Prosedyre og rutinar for dokumenthandtering for arkiv, sakshandsamarar og leiarar.

Laster...